Groningen, City of Talent – Uitvoeringsagenda Topsport 2018+

Topsport heeft in de laatste decennia in veel opzichten een vlucht genomen. Het niveau van de sportbeoefening, de publieke belangstelling voor evenementen en prestaties, de media- en sponsorwaarde; het is de afgelopen jaren enorm toegenomen. De impact die topsport op jongeren en volwassenen uitoefent, is ook niet te vergelijken met voorheen. Topsport kent verschillende waarden die het interessant maken om topsport te omarmen en te stimuleren. Topsport biedt kansen voor ontplooiing, enthousiasmeert en inspireert, zorgt ervoor dat mensen zich op enigerlei wijze identificeren met de deelnemende sporter(s) of team(s) en stimuleert de economie. De toegenomen betekenis heeft ook de topsport als sector veranderd. Inwoners, organisaties en overheden zijn steeds meer belang gaan hechten aan het boeken van internationaal succes door de sporters die zij steunen en met wie zij zich identificeren. Een uitdijend stelsel van organisaties en bedrijven heeft zich bovendien aan het streven naar topsportsucces verbonden.

Ondanks al deze ontwikkelingen komt de topsporter niet meer alleen op eigen kracht aan de top. Talent, training en doorzettingsvermogen zijn nog altijd een vereiste, maar internationaal succes is in steeds grotere mate afhankelijk geworden van de bereidheid om te leven naar de eisen die het topsportsysteem stelt en de mogelijkheden die sportorganisaties, overheden en bedrijfsleven bieden. Dat vraagt om grote trainingsinzet en opofferingen binnen en buiten de sport, waarbij ondersteuning van buitenaf onontbeerlijk is.

Het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016-2020 laat zien dat we als gemeente Groningen gaan voor meer ruimte voor sport en bewegen en aandacht willen schenken aan zowel breedte- als topsport. Topsport is een belangrijke ambitie naast de breedtesport door zijn uitstraling naar toerisme, economie en talentontwikkeling. Deze ambities zijn ook terug te vinden in de topsportnota Talent voor Topsport! die gericht is op talentherkenning en -ontwikkeling.

Het topsportbeleid is de afgelopen jaren tot uitvoering gebracht en uit de tussentijdse evaluatie is gebleken dat de nota in de topsportwereld positief is ontvangen en er zeker stappen zijn gemaakt. Het is nu zaak om de komende jaren meer focus aan te brengen om daadwerkelijk als City of Talent een topsportklimaat te hebben waar (top)talenten zich tot topsporters kunnen ontwikkelen.

Van droom naar ambitie

“We willen een optimaal topsportklimaat in de stad Groningen creëren dat gaat over goede en echte topsport, breedtesport, “beweging in onderwijs”, talentontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en economische ontwikkeling: een “topsportieve”, vitale en gezonde regio. Een regio waar sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun tak van sport.”

Om deze ambitie te realiseren wordt het topsportbeleid meer geintergreerd binnen de City of Talent boodschap en is er een Uitvoeringsagenda Topsport 2018+ opgesteld. Deze agenda geeft de richting aan die we samen met onze partners in willen slaan op het gebied van talentherkenning en -ontwikkeling. Het gaat om het creëren van een optimaal topsportklimaat in de stad Groningen. Onder topsportklimaat wordt verstaan: ‘De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties kunnen leveren op het hoogste niveau in hun tak van sport’ (van Bottenburg, 2000).

De hoofdlijnen van het topsportbeleid blijven overeind, maar de uitvoering zal aan de hand van vier bouwstenen worden vormgegeven. Het gaat hier om talentherkenning, talentontwikkeling, talent-expertise en talentprofilering.

Talentherkenning

De talentherkenning begint binnen het onderwijs en de sportclubs. Binnen het onderwijs dient de focus te liggen op kwalitatief goed bewegingsonderwijs, breed en gevarieerd sportaanbod en de samenwerking met buitenschoolse opvang, sportclubs en coaches van Regionale Trainingscentra (RTC’s). De sportclubs dienen ondersteuning te krijgen bij het herkennen en begeleiden van talenten. Het organiseren van kennisdeling op het gebied van talentontdekking -en herkenning kan hier een bijdrage aan leveren.

Talentontwikkeling

De talentontwikkeling start binnen de RTC’s. De RTC’s dienen een talentprogramma aan te bieden waar de talenten in kunnen participeren. Topsport NOORD is het centrale aanspreekpunt en draagt verantwoordelijkheid voor de coördinatie, het clusteren van de talentprogramma’s, het in kaart brengen van de financiële processen, de sportinhoudelijke prestaties, het verbeteren van de kwaliteit en het tot stand brengen van een duurzame samenwerking tussen de RTC’s.

Talent-expertise

De talent-expertise begint bij de kennisinstellingen en de platforms. Deze partijen dienen een belangrijke rol te vervullen met betrekking tot kennisontwikkeling -en deling op het gebied van talentherkenning en -ontwikkeling. Hierbij dient de focus te liggen op de ontsluiting en praktische toepasbaarheid van de kennis om daadwerkelijk impact te hebben in de praktijk. Daarnaast betreft dit ook de experts (RTC’s) betrekken bij de totstandkoming en evaluatie van het beleid.

Talentprofilering

De talentprofilering begint bij de talenten. De talenten dienen de mogelijkheid te krijgen zich te profileren door middel van de deelname aan topsportevenementen en het winnen en in ontvangst nemen van prijzen. Deze profilering kan een rol spelen bij het creëren van bekendheid, activeren van hun ‘eigen (online)merk’ en het generen van extra middelen door bijvoorbeeld crowdfunding.

In de Uitvoeringsagenda Topsport 2018+ wordt per bouwsteen inzichtelijk welke doelstellingen en activiteiten wij en de verschillende partijen (gezamenlijk) uitvoeren en welke resultaten worden nagestreefd. Dit gehele pakket vormt de bijdrage van alle betrokkenen aan een optimaal topsportklimaat in de stad Groningen. De agenda heeft veel potentie en is een perfect vertrekpunt om samen met alle partners meer uit topsport te halen. Met onze huidige middelen voor topsport zijn we in staat om een verbeterslag te maken. Echter, is het aanstellen van een aanjager topsport noodzakelijk om de ambities, samen met alle partijen uit het speelveld, tot uitvoering te brengen. In het nieuwe jaar hopen we een aanjager topsport te verwelkomen zodat de Uitvoeringsagenda Topsport 2018+ daadwerkeljk tot uitvoering kan worden gebracht en we op weg kunnen naar een optimaal topsportklimaat in Groningen!

 

Over de auteur

Hiske Wiggers is werkzaam als beleidsadviseur sport bij de gemeente Groningen waar ze binnen het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen invulling geeft aan het uitvoeringsprogramma Faciliteren van verenigingen en Ruim baan voor talent. In het kader van Ruim baan voor talent heeft ze de afgelopen twee jaar onder andere het topsportbeleid geëvalueerd en in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen een Uitvoeringsagenda Topsport 2018+ opgesteld.