Nieuwe opleiding voor meer beweging in het basisonderwijs!

In september 2020 start de Hanzehogeschool Groningen met de Lerarenopleiding ALO-pabo. De voorbereidingen zijn in volle gang en we beloven prachtige professionals op te leiden, die zich sterk maken voor bewegen in het basisonderwijs. Met dit bijzondere ‘traject’ bieden we studenten de kans in 4,5 jaar het ALO diploma én het pabo diploma te behalen. Dit realiseren we door het onderwijs slim te combineren. Er worden ALO vakken (zoals eigen vaardigheid bij sportpraktijk) en pabo vakken (zoals Nederlands en rekenen) aangeboden, maar het merendeel van de vakken zal worden geïntegreerd: werkplekleren (stage) start direct in de klas en in de zaal, het onderzoekend vermogen wordt gestimuleerd op het snijvlak van bewegen en leren, en ook de theoretische vakken (over bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologie en didactiek) zijn gericht op zowel klas als zaal (en plein). Ditzelfde zet zich gedurende de gehele opleiding voort, met als uitzondering dat jaar 4 iets meer ALO gekleurd is richting het ALO diploma, en dat in het laatste half jaar nog de pabo-LIO stage wordt gelopen. “Aan het einde van de opleiding is de student enerzijds bevoegd om als groepsleerkracht les te geven in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Anderzijds heeft hij aan het einde van de dubbele opleiding een eerstegraads bevoegdheid om als vakdocent het sport- en bewegingsonderwijs te geven in alle onderwijstypen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, (V)MBO en hoger onderwijs).”

De gecombineerde opleiding ALO-pabo kan voor toekomstige studenten, beide opleidingen, de Hanzehogeschool, en het werkveld van toegevoegde waarde zijn. “Een mooi initiatief om de kwaliteit van het bewegingsaanbod op basisscholen aan te pakken” (Den Besten en De Graaf, 2018). De opleidingen kunnen mooi in elkaar grijpen en elkaar versterken, waardoor het geheel meer is dan de som der delen: het levert anders opgeleide professionals op die op meerdere fronten van betekenis zijn voor de kinderen in het basisonderwijs. Groepslessen draaien wordt makkelijker doordat de docent gemakkelijker ingrijpt en beter kan improviseren. Gymlessen worden beter doordat de docent de kinderen beter kent, meer band met ze heeft, en kan aansluiten bij de dagelijkse schoolactiviteiten (waarmee ook het cognitieve aspect in de gymles beter tot zijn recht kan komen).

Naast deze ‘leerwinst’ over en weer wordt ook school-breed verbetering verwacht: door meer draagkracht binnen de docentengroep als groepsdocent, gecombineerd met het organisatorische vermogen van de ALO-er is de nieuwe professional beter in staat bij te dragen aan Healthy Aging, met huidige initiatieven zoals de Sportieve Gezonde school, the daily mile, en Fit & Vaardig. Ook bij het steeds meer integraal kijken naar kinderen, zoals beschreven op curriculum.nu, en in het voor-, tijdens-, tussen-, en naschools aanbod kan deze professional van toegevoegde waarde zijn. Ook loopt dit bijzondere traject vooruit op het advies van de Onderwijsraad (2018), Ruim baan voor de leraar: een generieke basis voor iedereen, zodat toekomstige docenten vakken zowel in het basis- als voortgezet onderwijs aan kunnen bieden. Tot slot belooft deze dubbele opleiding een prachtige voorbereiding te zijn op de Master Sport- en Bewegingsonderwijs die gelijktijdig start bij het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool.

Kijk voor meer informatie over deze bijdrage aan het gezond opgroeien van kinderen op www.hanze.nl/ALO-pabo.

 

Geschreven door Berdien Moraal – van der Linde, docent-onderzoeker aan de Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies, Centre of expertise healthy ageing.