Sportinnovator Centrum Groningen: Aanjager van innovaties in partnership

Noord Nederland is een broedplaats van kennisontwikkeling en innovaties op het gebied van sport en bewegen, revalidatie en gezond ouder worden. Er wordt in diverse netwerken intensief samen gewerkt en er vinden veel mooie en goede initiatieven plaats op het gebied van sport- en bewegingsinnovaties. Zo is een nieuwe loopband ontwikkeld voor rolstoelgebruikers, worden er openbare ruimtes ingericht om sport en bewegen te stimuleren en wordt gewerkt aan softwaretools om wendbaarheid en tactiek van profvoetballers te monitoren.

Nu vindt innovatie vaak binnen de eigen bekende paden plaats, terwijl juist in de grensoverschrijdende samenwerking vernieuwing mogelijk is en oplossingen die voor een specifieke doelgroep worden bedacht niet direct een weg vinden naar de mogelijke eindgebruiker. Er is ruimte voor en behoefte aan verbetering in de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en sport- en bewegingsorganisaties. Dit leidt tot een toename van het aantal innovaties met praktische waarde en zorgt ervoor dat meer innovaties plaatsvinden in de praktijk. In diverse gremia vindt er al kennisuitwisseling plaats tussen voorgenoemde sectoren, bijvoorbeeld via het Sport Science Institute Groningen, het Football Science Institute Groningen, Sportplein Groningen, het Cycling Lab, de Innovatie Werkplaats Beweegvriendelijke Inrichting Openbare Ruimte en via diverse regionale trainingscentra. Het doel van deze gremia is echter niet primair om innovaties te ontwikkelen maar vormt wel een sterke en brede ‘broedplaats’ voor innovaties. Het is echter jammer dat het maken van de stap van briljant idee naar een vermarktbaar product hierdoor nu vaak blijft liggen.

Door bedrijven in de beginfase van een project al te verbinden met kennisinstellingen en sportorganisaties is het mogelijk om meer ruimte te creëren voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, waar zonder deze connectie door capaciteit- of kennisgebrek minder mogelijkheden voor zijn. Hierdoor wordt de kloof tussen het onderzoek en de industrie, de zogeheten “Valley of Death” overbrugd.

Afbeelding: “Valley of Death” (Bron: https://www.researchgate.net/figure/Illustration-of-the-valley-of-death-in-application-development)

Bij de kennisinstellingen wordt veel onderzoek gedaan naar beweegprestaties op verschillende niveaus. Hier wordt echter in de meeste gevallen gefocust op het publiceren van het gedane onderzoek, maar vaak weinig op het realiseren en toegankelijk maken van het eindproduct of dienst voor de eindgebruiker. De resultaten van het onderzoek blijven dan op de plank liggen waardoor de uitvindingen en nuttige toepassingen hun doorgang naar de praktijk niet vinden.

Door de kennisinstellingen te verbinden met de sportpraktijk en de commerciële markt kunnen we alle partijen faciliteren om hun positie te versterken door het toevoegen van kennis aan bestaande producten en diensten of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en met het opzetten van nieuwe start-ups die de bedrijven van de toekomst moeten worden in de noordelijke provincies. Dit is mogelijk door intensief samen te werken met maatschappelijke organisaties, sportorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen waardoor kennis ontwikkeld en vertaald wordt naar innovatieve (rendabele) toepassingen voor de eindgebruiker. Deze innovatieve toepassingen kunnen worden getest bij de doelgroep die passend is bij de toepassing, dit kan zijn bij potentiële bewegers, bewegers, breedtesporters, prestatiesporters of topsporters. Waar nodig kan het dan vervolgens worden aangepast en op de markt gebracht voor de eindgebruiker.

Het doel van het Sportinnovator Centrum Groningen is iedereen op zijn eigen bewegingsniveau optimaal laten presteren, waardoor iedereen meer, beter en langer kan bewegen en daardoor gezonder opgroeit en gezonder ouder wordt (Healthy Ageing). Om hier een extra impuls en daadkracht aan te geven zijn wij (René van Bremen en Gerieke Been) sinds kort aangesteld als innovatormanagement. Wij willen innovatie faciliteren door verbindingen te leggen en aan te jagen tussen onze partners bestaande uit maatschappelijke organisaties, sportorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen waardoor kennis ontwikkeld en vertaald wordt naar innovatieve (rendabele) toepassingen voor de eindgebruiker. Deze innovatieve toepassingen (producten en diensten) worden door de betrokken bedrijven beschikbaar gemaakt en op de markt gebracht.

 

René van Bremen & Gerieke Been

Innovatormanagement Sportinnovator Centrum Groningen